سلام.

منظور از align to world چیست و چه تفاوتی با وضعیت معمول align to cplan دارد؟

محمد نیکوکار پرسش را پاسخ داد ۱۲ دی ۹۷