0 دیدگاه

pgupو pgdn چرا ازش استفاده میکنم طبق اموزشم نیست وقتی نقطه ای و میخوام با pgupو pgdn به  ارتفاع ببرم انجام نمیشه وکل صفحه من حرکت میکنه ؟

محمد نیکوکار پرسش را پاسخ داد ۳ فروردین ۹۹