0 دیدگاه

در دستور تایپ وقتی میخواهم متنی را به زبان انگلیسی تایپ کنم بعد تایپ حرف اول تغییر زبان میدهد و فارسی تایپ میکند.

چگونه میتوانم این مشکل تغییر زبان رفع کنم؟

محمد نیکوکار پرسش را پاسخ داد ۱۵ فروردین ۰۱