خطهای اضافی که روی هم تکرار میشه یا اضافی هستند را پیدا کرد.