0 دیدگاه

روی فایل اسکن شده با فرمت stl دستور mesh boolean  difference انجام نمیشود 

راه حل چیه؟

محمد نیکوکار پرسش را پاسخ داد ۲۲ بهمن ۹۹