0 دیدگاه

نقشه های راینو خیلی دقیق نیست من یه حجمی رو در راینوساختم و نیاز به اندازه های دقیق دارم برای قالب سازی ، آیا این امکان در راینو وجود داره که نقشه ی دقیق به من بده یا باید ببرم یه نرم افزار دیگه ؟

سپاس گزارم