برنامه رو کامل نصب کردم

اجرا هم میشه

ولی تو هیچ فضائی حرکت نمیکنه و ابجکت انتخاب نمیکنه

در واقع با موس هیچکاری نمیتونم بکنم

محمد نیکوکار پرسش را پاسخ داد ۱۵ فروردین ۰۱