سلام
در صورت امکان روش های ایجاد فیلی به صورتی که با نمونه سنتی موجود در بازار همخوانی داشته باشد را توضیح بدهید