سلام

آیا راهی هست همچون طراحی های ایلستریتور و کورل یا فتوشاپ که داخل اشکال را رنگ می کنند در راینو نیز چنین کاری کرد؟

تشکر

محمد نیکوکار پاسخ را به عنوان بهترین برگزید ۱۵ فروردین ۰۱