سلام. آیا راهی وجود دارد که گامبال فقط از یک طرف شی، بزرگ نمایی را انجام دهد و ایا امکان هست که این بزرگ نمایی بر اساس اسکیل نباشد مانند استریچ.

محمد نیکوکار پرسش را پاسخ داد ۲ دی ۹۷