0 دیدگاه

در چه مواردی دستور untrim کار نمی کند ؟

با تشکر