0 دیدگاه

زمانی که پروژه ای رو در راینو مدل سازی می کنیم بخواهیم کار را وارد لومیون کنیم از چه پسوندی و به چه طریقی خروجی بگیریم که در لویمون به مشکل نخوریم .

محمد نیکوکار وضعیت را به انتشار تغییر داد ۲۲ خرداد ۰۰