من همیشه با این نوع کروا مشکل دارم چطوری این کرو پایین رو می تونم مثل قرمزه بکنم؟