0 دیدگاه

قسمت هایی از حجم که مجبور شدیم با با دستورloftبکشیم و اون قسمت حالت صفحه داره آگه بخوایم با دستور بولیین در صفحه یک قسمت تو خالی ایجاد کنیم نمیشه… چگونه روی یک صفحه میشه با بولیین قسمت تو خالی مثل در ایجاد کرد؟

محمد نیکوکار پرسش را پاسخ داد ۲۳ مرداد ۹۹