چطوری تنظیمات
dwg-dxf import option
رو دوباره برگردونم زده – زدم نشون نده