من یک فایل با فرمت stl دارم که می خوام یک سری تغییرات روش انجام بدم می خواستم ببینم با چه روشی می توان این کار را انجام داد؟