من توی اورینت چندتا نقطه دادم اما گرس فقط روی یکی از نقاط اورینت می کنه
چه کنم