چطور می توان در فضای سه بعدی اندازه زد؟  استفاده از کدام ابزار های اندازه گذاری را پیشنهاد می دهید؟