0 دیدگاه

اگر بخواهیم الگوریتم mesh plane را در گرس هاپر ایحاد کنیم در وطی شی و بعد از انتخاب آن به تعداد x صفخه موازی ایحاد کنه چه الگوریتمی باید ظراحی بشه؟

محمد نیکوکار وضعیت را به انتشار تغییر داد ۲۲ تیر ۹۹